* KCM무료홈피 서비스 중단 안내 ->안내 페이지 보기

아가페교회
http://home.kcmusa.org/hansarang94209
 
담임: 목사
쪽지보내기
:
쪽지함[0]
섬김이:홍흥산
NOTICE
CHURCH INFO
SERVICE
말씀과 큐티 및 ?
찬양과 합창음악
성경주석
동영상방
아가페공동체방
자유,영상. 일반
사진그림
 
불법게시물 신고
교회홈페이지 FAQ
교회홈페이지 약관

 

 
 
나의 안에 거하라
아가페 2009.07.23 조회 : 1004
파일 :
&nbsp;<center><img src="http://cfile231.uf.daum.net/image/167E430D4BF6509EDAB6FE" /></center><center></center><center></center><center><fieldset color="98b0d8 " style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 1015px"><legend align="left" color="#98b0d8 "><span style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana"><span style="COLOR: #307f00"><strong><a target="_blank" href="http://cafe.daum.net/ccM"><img border="0" src="http://cfs13.blog.daum.net/original/7/blog/2008/05/31/19/05/484122ef66395&amp;filename=ccM.gif" /></a> </strong></span><center></center><center><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana">&nbsp;</span></center><center><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana">&nbsp;</span></center><span style="FONT-SIZE: 9pt"><center><span><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><pre><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: verdana"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><strong>나의 안에 거하라 _ 류수영 작사 곡</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="FONT-FAMILY: verdana"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana">&nbsp;</span><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: Verdana">나의 안에 거하라 나는 네 하나님이니
모든 환난 가운데 너를 지키는 자라
두려워 하지 말라 내가 널 도와주리니
놀라지 말라 네손 잡아 주리라
내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내것이라
내것이라 너의 하나님이라
내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라
너를 사랑하는 네 여호와라

나의 안에 거하라 나는 네 하나님이니
모든 환난 가운데 너를 지키는 자라
두려워 하지 말라 내가 널 도와주리니
놀라지 말라 네손 잡아 주리라
내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내것이라
내것이라 너의 하나님이라
내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라
너를 사랑하는 네 여호와라

내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내것이라
내것이라 너의 하나님이라
내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라
너를 사랑하는 네 여호와라
내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내것이라
내것이라 너의 하나님이라
내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라
너를 사랑하는 네 여호와라
내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라
너를 사랑하는 네 여호와라</span></span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Verdana">&nbsp;</span></span><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><strong>&nbsp;</strong></span></span>
<div align="center">
<p style="LINE-HEIGHT: 1"><a target="_blank" href="http://music.cyworld.com/album.asp?aid=7868"><span style="FONT-SIZE: large; COLOR: #ffffff; BACKGROUND-COLOR: #7293fa"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><u><span style="FONT-SIZE: 12pt"><span style="FONT-FAMILY: Gulim"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><strong><span style="COLOR: #b1c4fc">●</span> 싸이월드 ▶ 씨씨엠앨범 뮤직 서비스</strong></span></span></span></u></span></span></a></p>
<p style="LINE-HEIGHT: 1"><a target="_blank" href="http://www.melon.com/svc/studio/album_info.jsp?p_albumId=311008"><span style="FONT-SIZE: large; COLOR: #ffffff"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><u><span style="FONT-SIZE: 12pt"><span style="FONT-FAMILY: Gulim"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><span style="BACKGROUND-COLOR: #9d6c08"><strong><span style="COLOR: #e7c991">●</span> 멜론뮤직 ▶ 씨씨엠앨범 뮤직 서비스</strong></span></span></span></span></u></span></span></a></p>
<p style="LINE-HEIGHT: 1"><a target="_blank" href="http://www.ccmpia.com/album/100713"><span style="FONT-SIZE: large; COLOR: #ffffff"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><u><span style="FONT-SIZE: 12pt"><span style="FONT-FAMILY: Gulim"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><span style="BACKGROUND-COLOR: #463003"><strong><span style="COLOR: #d18e0a">●</span> 피아뮤직 ▶ 씨씨엠앨범 뮤직 서비스</strong></span></span></span></span></u></span></span></a></p>
<p style="LINE-HEIGHT: 1"><a target="_blank" href="http://find.godpeople.com/?page=music&amp;kwrd=%B7%F9%BC%F6%BF%B5#song"><span style="FONT-SIZE: large"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><u><span style="FONT-SIZE: 12pt"><span style="FONT-FAMILY: Gulim"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="COLOR: #ffffff; BACKGROUND-COLOR: #000000"><strong>● 갓피풀♬ ▶ 씨씨엠앨범 뮤직 서비스</strong></span></span></span></span></span></span></u></span></span></a><strong>
<div align="center"> </p>
<p>&nbsp;</p>
</div></strong>
</div>
<div align="center"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="COLOR: #000000">(MP 다운과 무단 CCM악보 게시를 금합니다)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
</div>
<div align="center"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
</div><pre><span style="COLOR: #000000"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: verdana">
<p><a target="_blank" href="http://cafe329.daum.net/_c21_/bbs_read?grpid=naN6&amp;mgrpid=&amp;fldid=l4H&amp;page=1&amp;prev_page=0&amp;firstbbsdepth=&amp;lastbbsdepth=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&amp;contentval=000TMzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&amp;datanum=1820&amp;listnum=20"><span style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #ffffff; BACKGROUND-COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><u><span style="FONT-SIZE: 12pt"><strong>(CCM악보무료) 나의 안에 거하라 _ 류수영 1집 악보다운 GO ▶</strong></span></u></span><pre><span style="COLOR: #000000"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: verdana">
<p>&nbsp;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: Verdana"> <span style="COLOR: #8e8e8e"> ( CCM무료듣기 / CCM무료악보 / 류수영 CCM / 나의 안에 거하라 악보 )</span>&nbsp; </span></p></span></span></span></pre></span></a></span></span></span></pre></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></pre></span></span></span></span></span></span></span></span>&nbsp;</center></span>&nbsp; </span></legend>&nbsp;</fieldset> <center><br /></center></center><center></center><center><fieldset style="BORDER-RIGHT: #98b0d8 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: #98b0d8 1px solid; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 3px; BORDER-LEFT: #98b0d8 1px solid; WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: #98b0d8 1px solid"><legend><a target="_blank" href="http://cafe.daum.net/ccM"><img border="0" src="http://cfs13.blog.daum.net/original/7/blog/2008/05/31/19/05/484122ef66395&amp;filename=ccM.gif" /></a> <a target="_blank" href="http://www.ccmpia.com/album/100713"><img border="0" src="http://cfs12.blog.daum.net/original/35/blog/2008/05/31/19/05/484122fa7f347&amp;filename=ccM2.gif" /></a></legend><embed width="450" height="25" loop="infinite" invokeurls="false" autostart="true" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" volume="0" type="application/x-shockwave-flash" src="http://pds20.egloos.com/pds/201006/09/18/ccM728.1.wma"></embed></fieldset> </center><center><center>&nbsp;<pre><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana">&nbsp;<span style="FONT-FAMILY: 돋움"><strong><span style="COLOR: #fd8116">C</span><span style="COLOR: #74ca2d">C</span><span style="COLOR: #4d9dce">M </span></strong><span style="COLOR: #4d9dce">부르는소리&nbsp; </span></span><a target="_blank" class="link_board_02" href="http://cafe.daum.net/ccM"><span style="COLOR: #00cdec; FONT-FAMILY: 돋움">http://cafe.daum.net/ccM</span></a> </span></pre></center>
<div align="left"><span style="COLOR: #ffffff">카페 이름 CCM 부르는소리</span>
</div></center>

   
설교 | KCM방송 | 칼럼 | 뉴스 | 교회 | 카페 | 찬양 | 목회 | 선교 | 게시판
재단소개 | 서비스센터 | 교회/기관등록 | 문의하기
2975 Wilshire Blvd. #670, Los Angeles, CA 90010
Copyright ⓒ 2003-2020 KCMUSA.org. All rights reserved.