* KCM무료홈피 서비스 중단 안내 ->안내 페이지 보기

아가페교회
http://home.kcmusa.org/hansarang94209
 
담임: 목사
쪽지보내기
:
쪽지함[0]
섬김이:홍흥산
NOTICE
CHURCH INFO
SERVICE
말씀과 큐티 및 ?
찬양과 합창음악
성경주석
동영상방
아가페공동체방
자유,영상. 일반
사진그림
 
불법게시물 신고
교회홈페이지 FAQ
교회홈페이지 약관

 

ㅁ간증이야기 방  
 
한지수 자매_온두라스 감옥에서 만난 하나님
아가페 2011.01.27 조회 : 660
파일 :
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="20" width="630" bgcolor="#000000">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#000000"><center></center></td>
<td bgcolor="#000000"><a href="http://agapebc.wo.ro/"><center><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-SIZE: 15px"><strong><b><span class="style2"><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-SIZE: 15px"><strong><b><a href="http://agapebc.wo.ro/">☞산 호 세 아 가 페 교 회</a><a href="http://agapebc.wo.ro/"> <br /><br /><embed height="550" width="700" border="0" hspace="0" loop="infinite" showstatusbar="1" wmode="transparent" style="BORDER-BOTTOM: #ff0099 4px ridge; BORDER-LEFT: #ff0099 4px ridge; BORDER-TOP: #ff0099 4px ridge; BORDER-RIGHT: #ff0099 4px ridge" type="application/x-shockwave-flash" src="mms://222.122.78.97/2008/upload/mov/prog/P4/201101/B/everyhappyday110120.wmv"></embed> <br /><b>은혜의 시간되시기 바랍니다. 꼭 은혜받은 내용을 답글로 남겨 주시기 바랍니다. 살롬 </b></a></b></strong></span></span></b></strong></span></center></a></td><>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; </>
</tr>
</tbody>
</table>

   
설교 | KCM방송 | 칼럼 | 뉴스 | 교회 | 카페 | 찬양 | 목회 | 선교 | 게시판
재단소개 | 서비스센터 | 교회/기관등록 | 문의하기
2975 Wilshire Blvd. #670, Los Angeles, CA 90010
Copyright ⓒ 2003-2020 KCMUSA.org. All rights reserved.