* KCM무료홈피 서비스 중단 안내 ->안내 페이지 보기

아가페교회
http://home.kcmusa.org/hansarang94209
 
담임: 목사
쪽지보내기
:
쪽지함[0]
섬김이:홍흥산
NOTICE
CHURCH INFO
SERVICE
말씀과 큐티 및 ?
찬양과 합창음악
성경주석
동영상방
아가페공동체방
자유,영상. 일반
사진그림
 
불법게시물 신고
교회홈페이지 FAQ
교회홈페이지 약관

 

☞그림사진방  
 
世界에서 가장 아름다운곳 79-81
아가페 2010.08.25 조회 : 967
파일 :
<center>
<table bordercolor="#ffffff" height="1" cellspacing="13" bordercolordark="#54461c" cellpadding="0" width="896" align="center" bordercolorlight="#a89a6f" background="http://pboard.superboard.com/users/A00067/A001/data/24-1.jpg" border="3">
<tbody>
<tr>
<td width="862">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="881" border="5">
<tbody>
<tr>
<td width="869" background="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phoaback/62.jpg">
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 18pt"><b><span style="COLOR: #000080; FONT-FAMILY: 바탕">世界에서 가장 아름다운 100곳</span></b></span></p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="COLOR: #800000"><b>The 100 most beautiful places in the world</b></span></span></p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 16pt"><b><span style="COLOR: #000080">(79 ~ 81)</span></b></span> </p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 16pt"><b><span style="COLOR: #000080">(79)</span></b><span style="COLOR: #000080"><b>&nbsp;</b></span></span><span style="FONT-SIZE: 16pt"><b><span style="COLOR: #000080">聖 家族 聖堂 (La</span></b></span><b><span style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="COLOR: #000080"> Sagrada Familia)</span></span></b></p>
<p align="center"><span style="COLOR: #800000; FONT-FAMILY: Arial"><span style="FONT-SIZE: 14pt"><b>Spain Barcelona</b></span></span></p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa01.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa02.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa03.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa04.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="700" width="550" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa08.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="700" width="550" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa13.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="700" width="550" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa10.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="700" width="550" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa14.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa15.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa27.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa28.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa17.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa18.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa19.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa20.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa21.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa22.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa24.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa30.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa31.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="700" width="550" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa32.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="700" width="550" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa33.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="700" width="550" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/fa35.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 16pt"><b><span style="COLOR: #000080">(80)</span></b></span><span style="COLOR: #000080; FONT-FAMILY: Arial"><span style="FONT-SIZE: 16pt"> <b>Imam 광장</b></span></span></p>
<p align="center"><span style="COLOR: #800000; FONT-FAMILY: Arial"><span style="FONT-SIZE: 14pt"><b>Iran Teheran</b></span></span></p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><b>&nbsp;</b></span><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im01.jpg" /></p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><b>&nbsp;</b></span></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im03.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im04.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im06.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im07.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im08.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im14.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im09.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><b>&nbsp;</b></span><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im21.jpg" /></p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><b>&nbsp;</b></span></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im20.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im29.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im11.jpg" /></p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><b>&nbsp;</b></span></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im10.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im12.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im13.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im16.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im17.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im22.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im23.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im24.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im25.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im26.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im27.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im32.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/photure2/im28.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 16pt"><b><span style="COLOR: #000080">(81)</span></b><span style="COLOR: #000080">&nbsp;</span></span><span style="COLOR: #000080; FONT-FAMILY: Arial"><span style="FONT-SIZE: 16pt">The City of Prague</span></span></p>
<p align="center"><span style="COLOR: #800000; FONT-FAMILY: Arial"><span style="FONT-SIZE: 14pt"><b>Czech Republic</b></span></span></p>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><b>&nbsp;</b></span><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phouro/b99-03.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phocastle01/che01.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phouro/b51.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phocastle01/che14.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phocastle01/che02.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phocastle01/che05.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phocastle01/che10.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phouro/b99-04.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phouro/b99-05.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phouro/b99-06.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phouro/b99-16.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phouro/b99-18.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phouro/b99-22.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phouro/b99-09.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phouro/b99-08.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phouro/b99-01.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phocastle01/che23.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phocastle01/che24.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phocastle01/che25.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="540" width="700" border="1" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/phocastle01/che26.jpg" /></p>
<p align="center"><embed width="230" height="44" loop="infinite" autostart="true" volume="0" type="application/x-shockwave-flash" src="http://senka36.wisegiga.net/~lyk36/muclamp3/bizet-carmen-toreador.mp3"></embed></p>
<p align="center">&nbsp;</p></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></center>

   
설교 | KCM방송 | 칼럼 | 뉴스 | 교회 | 카페 | 찬양 | 목회 | 선교 | 게시판
재단소개 | 서비스센터 | 교회/기관등록 | 문의하기
2975 Wilshire Blvd. #670, Los Angeles, CA 90010
Copyright ⓒ 2003-2020 KCMUSA.org. All rights reserved.